ДИСЕРТАЦИОННИ ТРУДОВЕ

 • Владов Н. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. – дисертационнен труд за присъждане на научната степен „Доктор на Медицинските Науки”, София, 2009.
 • Владов Н. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. – автореферат на дисертационнен труд за присъждане на научната степен „Доктор на Медицинските Науки”, София, 2009.

СЪАВТОРСТВО В МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ

 • Таков Д, Владов Н, Младенов Н, Кацаров К, Иванов А, Ханджиев С, Рамшева З (редактори) Остър панкреатит – диагностика и лечение. София, изд. Марведа, 2004, 122 страници.
 • Владов Н., Кацаров К., Белоконски Е. (редактори) Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата. Казънлък, изд. „Ирита”, 2007, 40 страници.
 • Владов Н, Белоконски Е. Лапароскопска хирургия на черния дроб. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. „проф. Марин Дринов”, 2008, стр. 222 – 235.
 • Владов Н. Лапароскопска хирургия на панкреаса. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. „проф. Марин Дринов”, 2008, стр. 236 – 243.
 • Владов Н. Лапароскопска хирургия при остър панкреатит. В Т. Пожарлиев (редактор): Лапароскопска хирургия – ръководство по хирургия с атлас. София, изд. „проф. Марин Дринов”, 2008, стр. 244 – 247.
 • Салтиров И, Владов Н. Показания за спешна диализа. В Ст. Тонев (редактор) Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. София, изд. МО-ВМА, 2007, стр. 294 – 296.
 • Владов Н, Мутафчийски В, Пенов В. Травма на панкреаса. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 • Владов Н, Травма на черния дроб. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 • Мутафчийски В, Владов Н, Взривна травма. В Н. Яръмов (редактор) Учебник по спешна хирургия – под печат.
 • Мутафчийски В, Владов Н, Damage Control Surgery. В Н. Яръмов (редактор) Учебник спешна хирургия – под печат.

ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ ПЕРИОДИЧНИ СПИСАНИЯ И НАУЧНИ СБОРНИЦИ

 • Владов Н, Одисеева Е, Вълчев В. Мястото на лапароскопската холецистектомия при лечението на острия холецистит. Българска хепатогастроентерология 2003, бр. 1, стр. 19-22.
 • Чолаков О, Цеков Х, Владов Н, Стефанов П, Червеняков Ал. Предиктори на некрозата при остър панкреатит. Българска хепатогастроентерология  2003, бр. 1, стр. 14-18.
 • Владов Н, Петров Н, Костов Д, Кьосев К, Илиев И. Травми на дуоденума – принципи на диагностиката и лечението. Спешна медицина 2003, бр. 2, стр. 14-18.
 • Петров Н, Владов Н, Костов Д. Роля на гликемията като прогностичен фактор при пациенти в критично състояние. Българска хепатогастроентерология 2003, бр.2, стр. 27-30.
 • Петров Н, Младенов Н, Владов Н. Ентерално и парентерално хранене при остър панкреатит. Българска хепатогастроентерология 2003, бр.2, стр. 19-24.
 • Владов Н, Копев П, Одисеева Е, Антонов Т. Случаи на остър панкреатит и бременност. Българска хепатогастроентерология 2003, бр.3, стр. 31-32.
 • Петров Н, Владов Н. Реанимационни проблеми при бременни с политравма. Мединфо 2003, бр. 3, стр. 20-24.
 • Петров Н, Абрашева М, Владов Н. Реанимационни проблеми на острия перитонит. Мединфо 2003, бр. 6, стр. 05-09.
 • Симонова М, Таков Д, Кацаров К, Владов Н, Кандиларов Н. Синдром на Zollinger – Ellison (гастрином)  Клинично представяне, диагностика и терапевтично поведение. сп. Мединфо 2004, бр. 3, стр. 20-21.
 • Таков Д, Симонова М, Кацаров К, Ханджиев С, Владов Н. Хроничен хепатит С – епидемиология, диагностика, лечение, проследяване. сп. Мединфо 2004, бр. 3, стр. 30-32.
 • Владов Н, Такоров И, Михайлов В, Димитров Д, Копев П. Лечение на стомашния карцином – корелация на стадия и локализацията с обема на оперативната интервенция. сп. Българска хирургия 2004, бр. 1, стр. 19-21.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В. Съвременни аспекти в лечението на карцинома на панкреаса. сп. Българска хепатогастроентерология 2004, бр.1, стр. 30-34.
 • Владов Н, Кацаров К, Таков Д, Такоров И. Лечение на холедохолитиазата след неуспешна ендоскопска екстракция. сп. Спешна медицина 2004, бр. 2, стр. 5-9
 • Владов Н, В. Мутафчийски, П. Димов, А. Маринов, И. Такоров, В. Михайлов, П. Копев, Д. Димитров, Л. Дудулов Лечение на колоректалния карцином. сп. Военна медицина 2004, бр.3, стр. 17-19.
 • Владов Н, К.  Кацаров, В. Мутафчийски, В. Михайлов, И. Такоров, П. Димов Чернодробни метастази от колоректален карцином – подходи за увеличаване на резектабилността. сп. Съвременна медицина 2004, бр. 3, стр. 15-20.
 • Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Симонова М. Гастроинтестинална ендометриоза. сп. Мединфо 2004, бр. 4, стр. 8-10.
 • Симонова М, Таков Д, Кацаров К, Ханджиев С, Владов Н, Такоров И. Кожни промени при пациенти с хроничен вирусен хепатит С. сп. Мединфо 2004, бр. 5, стр. 14-16
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Кацаров К. Карцином на жлъчните пътища – хирургична тактика. сп. Хирургични заболявания 2004, бр. 3, стр. 03 – 09.
 • Владов Н., В. Мутафчийски, И. Такоров, С. Сергеев, К. Кацаров Ехинококов холангит – морфологични промени на жлъчните пътища, диагноза и хирургична тактика. Сборник научни трудове “Инфекции на жлъчната система и тяхното лечение.” – Търговище 2004.
 • Владов Н., К. Кацаров , И. Такоров , Д. Таков Литиазичен холангит – хирургично лечение. Сборник научни трудове “Инфекции на жлъчната система и тяхното лечение.” – Търговище 2004.
 • Такоров И, Владов Н, Мутафчийски В Съвременни методи за лечение на ингвиналните хернии. сп. Мединфо 2004, бр.7, стр. 4 – 7.
 • Владов Н, Димов П, Такоров И, Кацаров К. Диагностика и поведение при механичен иктер. сп. Мединфо 2004, бр.7, стр. 10 – 15.
 • Владов Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И. Пилорна стеноза съчетана с псевдокиста на панкреаса. сп. Военна медицина 2004, бр.3, стр. 1 – 3.
 • Белоконски Е, Василев Б, Владов Н, Даскалов В. Лапароскопско лечение на диафрагмална херния в отвора на Morgan-Larey – случай от практиката. сп. Хирургия 2004, бр. 6, стр. 49 – 51.
 • Стоянова Д, Таков Д, Кацаров К, Владов Н. Генетични маркери при колоректалните новообразувания.; сп. Българска хепатогастроентерология 2004, бр. 2, стр. 21-25.
 • Н. Владов, И. Такоров, В. Мутафчийски Хирургично лечение на инфектираните панкреатични некрози. В Заболявания на панкреаса – хирургично лечение, под редакцията на проф. Д. Дамянов, изд. МЕДАРТ-СУБ, София 2004, стр. 116-120.
 • Н. Владов, И. Такоров, В. Мутафчийски Хирургично лечение на карцинома на панкреаса. В Заболявания на панкреаса – хирургично лечение, под редакцията на проф. Д. Дамянов, изд. МЕДАРТ-СУБ, София 2004, стр. 310-315.
 • Н. Владов, И. Такоров, К. Кацаров, В. Мутафчийски Ранни усложнения на радикалната хирургия при карцином на панкреаса. В Заболявания на панкреаса – хирургично лечение, под редакцията на проф. Д. Дамянов, изд. МЕДАРТ-СУБ, София 2004, стр. 334-338.
 • Такоров И, Михайлов В, Мутафчийски В, Сергеев С, Димов П, Белев Н, Владов Н. Карцином на жлъчния мехур – диагностика и поведение. сп. Мединфо 2004, бр. 10, стр. 20-24.
 • Костов Д, Маринчев В, Василев Б, Драгнев Н, Плачков И, Михайлов Х, Чукачев П, Владов Н. Рак на стомаха: петгодишно проучване. сп. Висцерална хирургия 2005, бр. 1, стр. 29 – 33.
 • Петров Н, Владов Н, Одисеева Е. Клиничен опит от приложението на соматостатин в хирургията на панкреаса. сп. Анестезиология 2005, бр. 2, стр. 9 – 17.
 • Кацаров К, Младенов Н, Симеонова-Дойчинова М, Петров Н, Симонова М, Одисеева Е, Владов Н, Мутафчийски В, Василев В, Ковачев Г. Мултидисциплинарен подход при лечение на болестта на Крон – гастроентерология, интензивна терапия, абдоминална и пластична хирургия. Военна медицина 2006, бр. 1, стр. 48 – 53.
 • Владов Н, Такоров И, Димов П, Одисеева Е, Мутафчийски В, Сергеев С, Кацаров К, Петров Н, Симонова М. Резекции на вена порте при карцином на главата на панкреаса, подходи и хирургична техника. Висцерална хирургия 2006, бр. 2, стр. 20 – 25.
 • Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Михайлов В, Милчев А. Хирургично лечение на хроничния панкреатит. Медицински преглед – хирургични заболявания 2006, бр. 4, стр. 3 – 10.
 • Владов Н, Белев Н, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 29 – 35.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Одисеева Е. Лява хемихепатектомия с резекция на І-ви сегмент при ІІІ-B холангиокарцином. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 150 – 152.
 • Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 352 – 353.
 • Сергеев С, Такоров И, Кацаров К, Владов Н. Ендоскопски билиарен дренаж при карцином на главата на панкреаса. В Д. Дамянов (редактор): Сборник доклади от ХII Национален конгрес по хирургия. Изд. Съюз на учените в България 2006, стр. 381 – 384.
 • Mladenov N, Doitchinova-Simeonova M, Katzarov K, Petrov N, Jelev H, Vladov N, Voinov L. An interdisciplinary approach to the treatment of Crohn’s disease – gastroenterology, intensive care, abdominal and plastic surgery – case report. Biotechnology and Biotechnological Equipment 2007, vol. 21 (2), p. 190 – 193.
 • Владов Н, Такоров И, Белев Н, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. Мединфо 2007, бр. 7, стр. 29-32.
 • Владов Н. Лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином. Scripta Scientifica Medica 2007, vol. 39, p. 241 – 244.
 • Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Мутафчийски В. Лапароскопски чернодробни резекции. Медицинска наука 2008, бр. 1, стр. 13-17.
 • Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Мутафчийски В. Лапароскопски чернодробни резекции. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 1, стр. 31-36.
 • Владов Н, Михайлов В, Кацаров К. Панкреатодуоденална резекция при туморна инвазия на портомезентериалната вена. Българска хепатогастроентерология 2008, бр. 2,  стр. 42‐46.
 • Владов Н. Следоперативни септични усложнения при пациенти след чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 560-563.
 • Владов Н. Септичи усложнения след операции на панкреаса – инсуфициенции на панкреатичната анастомоза, абсцеси, остър панкреатит, фистули. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 574 – 579.
 • Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 586 – 590.
 • Мутафчийски В, Сергеев С, Милчев А, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след операции по повод на остър некротичен панкреатит – поведение и тактика. В Д. Дамянов (редактор): Сборник научни доклади от XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. Изд. Медарт 2008, стр. 600 – 603.
 • Михайлова Ж, Владов Н, Кацаров К, Николов И, Белев Н, Димов П, Такоров И, Мутафчийски В, Дунков З, Стоянова Д, Карагьозов П, Михова А, Райнов Ю. Мултимодален подход за лечение при IV стадий на метастатичен колоректален карцином. Съвременна медицина 2009, бр. 1-2 (60), стр. 78-88.
 • Владов Н, Василевски И, Такоров И, Арнаудов Ст. Агресивно хирургично поведение при мултимодалното лечение на чернодробните колоректални метастази. В Дамянов Д. (редактор): Сборник научни трудове „Онкологична хирургия – съвременен стандарт”, издателство „МЕДАРТ” 2009, стр. 319-322.
 • Кацаров К, Владов Н, Таков Д, Сираков И. Чернодробната трансплантация – единствената възможност за лечение на пациенти с напреднала чернодробна недостатъчност. GP news 2009, бр. 10 (114), стр. 14 – 15.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Одисеева Е, Кацаров К. Чернодробна трансплантация – метод за лечение на чернодробни заболявания в напреднал стадий. Мединфо 2009, бр 11, стр. 26 – 28.
 • Одисеева Е, Петров Н, Владов Н. Стратегии за ограничаване на кръвозагубата при високообемни чернодробни резекции. Анестезиология и интензивно лечение 2009, бр. 4, стр. 8 – 13.
 • Владов Н, Димов П, Мутафчийски В, Сергеев С, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на туморите на Klatskin. Висцерална хирургия 2009, бр. 3, стр. 106 – 111.
 • Владов Н, Пенов В. Хирургично лечение на IV степен чернодробна травма: клиничен случай. Висцерална хирургия 2009, бр. 3, стр. 120 – 126.
 • Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С – Съвременни аспекти при извършването на панкреатичните анастомози след дуоденопанкреатични резекции. Хирургия 2009, бр. 4-5, стр. 27 – 31.
 • Владов Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. Хирургия 2009, бр. 6, стр. 8 – 15.
 • Одисеева Е, Петров Н, Владов Н. Чернодробна трансплантация без хемотрансфузия. Сборник доклади III Национална конференция „Трансфузионна терапия и алтернативи на кръвопреливането в хирургичната практика”, Хисаря 6-7 ноември 2009, изд. BAATA 2009, стр. 125 – 129.
 • Мутафчийски В, Владов Н, Такоров И, Йотов А. Бойни рани – съвременни хирургични подходи. В Д. Дамянов (редактор) Раневи усложнения – инфектирани и атонични рани, принципи на хирургично лечение. изд. СУБ 2009, София, стр. 49 – 59.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 49-53.
 • Мутафчийски В, Пенов В, Сергеев С, Владов Н. Вакуум асистирана фолио-меш лапаростома при военновременни травми. В Д. Дамянов (редактор) Сепсис, лапаростомия. Изд. УМБАЛ – Плевен ЕАД, Издатеалски център МУ – Плевен 2010, стр. 132-140.
 • Владов Н, Сергеев С, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Величкова Р, Пенов В, Одисеева Е. Усложнения след хирургично лечение на остър панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит”. Изд. МЕДАРТ – 2010, стр. 97-101.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит”. Изд. МЕДАРТ – 2010, стр. 146-151.
 • Мутафчийски В, Пенов В, Белоконски Е, Сергеев С, Величкова Р, Луканова Ц, Одисеева Е, Владов Н. Inter pulse jet иригация – нов метод за некректомия при пациенти с остър панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) „Остър панкреатит”. Изд. МЕДАРТ – 2010, стр. 139-145.
 • Владов Н, И. Такоров, К. Кацаров, В. Мутафчийски, С. Сергеев, И. Василевски, В. Михайлов, В. Пенов, Р. Величкова, Е. Одисеева. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 69 – 77.
 • Михайлов В, В. Мутафчийски, С. Сергеев, И. Василевски, И. Такоров, В. Пенов, Е. Одисеева, Н. Владов Мястото на хирургията при пациенти с хроничен панкреатит. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 150 – 155.
 • Такоров И, И. Василевски, Е. Одисеева,  В. Мутафчийски, С. Сегеев, В. Михайлов, Р. Величкова, Н. Владов Съвременни хирургични подходи при лечението на хепатоцелуларния карцином. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 242 – 245.
 • Владов Н, И. Василевски, И. Такоров, В. Мутафчийски, С. Сергеев, В. Михайлов, Е. Одисеева Мултимодални подходи при лечението на чернодробни метастази от колоректален карцином. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 247 – 252.
 • Василевски И, И. Такоров, Н. Владов Подходи за оптимално лечение на синхронни чернодробни метастази от колоректален карцином. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 280 – 284.
 • Владов Н, И. Такоров, С. Сергеев, В. Михайлов, В. Мутафчийски, И. Василевски, Е. Одисеева Лапароскопска хирургия на черен дроб. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 547 – 553.
 • Луканова Ц, С. Сегреев, В. Мутафчийски, В. Михайлов, И. Василевски, Е. Белоконски, И. Такоров, Е. Одисеева, Н. Владов Лапароскопски резекции при колоректален карцином. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 572 – 575.
 • Сергеев С, Ц. Луканова, В. Мутафчийски, И. Такоров, Н. Владов Хиатална херния – предимства на лапароскопското лечение. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 594 – 597.
 • Владов Н, В. Михайлов, И. Такоров, В. Мутафчийски, С. Сергеев, И. Василевски, Е. Одисеева Резекция и реконструкция на вена кава инфериор при неоплазми. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 792 – 799.
 • Мутафчийски В, В. Михайлов, Е. Белоконски, В. Пенов, И. Такоров, Н. Владов Demage conrol surgery – животоспасяваща стратегия при военновременни травми. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 826 – 832.
 • Мутафчийски В, Е. Белоконски, Н. Владов, В. Пенов – Военна хирургия – съвременна философия. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 833 – 842.
 • Пенов В, В. Мутафчийски, И. Такоров, Н. Владов Интраабдоминални стромални тумори. В Д. Дамянов (редактор) “XIII Национален конгрес по хирургия. Доклади”. Изд. на съюза на учените – 2010, стр. 874 – 832

ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖДИ ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ – ПЪЛЕН ТЕКСТ

 • Krastev Z, Koltchakov V, Vladov N, Popov D, Milev A, Koten JW,    Den Otter W. A mesotelioma that is sensitive to locally applied IL-2. Cancer Immunolоgy Immunotherapy 2001, vol.50, p.226-227
 • Kjossev K., Vladov N., Losanoff J. Recto-sigmoid phytobezoar. Gut 2004, 54, 1122.
 • Vladov N. Intraoperative choledochoscopy for the management of liver hydatid cysts opened to the biliary tract. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2004, 19, 836-838.
 • Belev N, Takorov I, Dimov P, Vladov N, Penov V. Aggressive surgery in the multimodality treatment of liver metastases from colorectal cancer. Journal of BUON 2007, 12, p. 209-213.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Kjosev K, Katzarov K, Mladenov N, Petrov N. Successful emergency Pancreatoduodenectomy in a non‐trauma patient. Hepato-Gastroenterology 2007, 54 (78), p. 1844‐1846.
 • Vladov N, Belokonski E, Kjossev K. Extended pancreaticoduodenectomy with or without vessels resection for periampullary adenocarcinoma. In R. Demaria (Edt.): Proceedincgs of the 44th congress of the ESSR, Medimond 2009, Bolognia, Italy, p. 55-59.
 • Kjossev K, Belokonski E, Vladov N. TN(R)C points system for cystic echinococcosis: clinical evaluating and monitoring of the disease. In R. Demaria (Edt.): Proceedincgs of the 44th congress of the ESSR, Medimond 2009, Bolognia, Italy, p. 61-64.
 • Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Mutafchiiski V, Vasilevski I, Sergeev S, Odiseeva E. Surgical potentialities for the treatment of pancreatic cancer. Hepato-Gastroenterology 2010 – под печат.
 • Vladov N, Vasilevski I, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Odiseeva E, Katzarov K. Rational surgical aggression in multimodal treatment of liver colorectal metastases. Hepato-Gastroenterology 2010 – под печат.

ПУБЛИКАЦИИ НА РЕЗЮМЕТА ОТ СВЕТОВНИ КОНГРЕСИ В СПИСАНИЯ С IMPACT ФАКТОР

 • Krastev Z, Koltchakov V, Vladov N, Popov D, Koten JW, den Otter W Peritoneal mesothelioma – 14 months IL-2 induced complete remission. Hepato-Gastroenterology 2001, vol.48 (suppl. I), p. CXXXV.
 • Vladov N. The treatment of the intrabiliary rupture of the hydatid cyst in the liver. Hepato-Gastroenterology 2001, vol.48 (suppl. I), p. CLXXIX.
 • Vladov N. The operative choledochoscopy in the treatment of intrabiliary rupture of the hydatid cyst of the liver, Hepato-Gastroenterology 2001, vol.48 (suppl. I), p. CLXXIX.
 • Vladov N., Vasilev K., Ivanov P., Gurbev G. Endoscopic cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis. Hepatogastroenterology 2003, 50 (suppl. 1), p. XLVI.
 • Ivanov P, Vasilev K, Gurbev G, Vladov N; Laparoscopic total mesorectal excision – short-term results. Hepatogastroenterology 2003, 50 (suppl. 1), p. LXXI.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Portal Vein Resection with Insertion of Vascular Graft, Hepatogastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. I), p. 155.
 • Vladov N, Takorov I, Odisseva E. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepatogastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. I), p. 168.
 • Vladov N, Sergeev S, Katzarov K, Takorov I, Odisseva E – Preoperative endoscopic stenting for distal malignant biliary obstruction. Hepatogastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. I), p. 169.
 • Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Odiseeva E. Pancreatic fistula post surgical interventions of pancreas – diagnosis and treatment. Hepatogastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. I), p. 168.
 • Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Portal vein resection with insertion of artificial vascular graft. Hepato-Gastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. II), p. 282.
 • Vladov N, Mutafchiiski V, Michaylov V, Takorov I, Odiseeva E. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepato-Gastroenterology 2005, vol. 52 (suppl. II), p. 283.
 • Vladov N, Takorov I, Sergeev S, Odiseeva E. Resections of the portal vein in locally advanced pancreatic cancer – approaches and surgical techniques. Hepato-Gastroenterology 2006, vol. 52 (suppl. I), p. 88.
 • Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Vladov N. Surgical treatment of gastric cancer – D2 lymph node dissection. Is it worthwhile? Hepato-Gastroenterology 2006, vol. 52 (suppl. I), p. 135-136.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Odiseeva E. Surgical management of III-B Klatskin tumors. Hepato-Gastroenterology 2006, vol. 52 (suppl. I), p. 269.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Insertion of Artificial Portal Graft as a Bridging Procedure after Extended Pancreaticoduodenectomies. HPB 2006, vol. 8 (suppl. II), p. 59.
 • Vladov N, Sergeev S, Takorov I, Katzarov K., Dimov P, Belev N, Odisseva E. Preoperative Endoscopic Stenting for Distal Malignant Biliary Obstruction. HPB 2006, vol. 8 (suppl. II), p. 217.
 • Katzarov K, Takov D, Nakov E, Tomov N, Alexieva D, Vasivev G, Belokonski E, Vladov N. 5-year follow-up of clinical and histological changes in patients with HCV infection and initially mild liver disease. Hepatology 2006, vol. 44 (4, suppl. 1), p.265-266.
 • Simonova M, Katzarov K, Takov D, Tomov N, Aleksieva D, Vasilev G, Belokonski E, Vladov N. Therapeutic efficacy of 24 weeks’ antiviral treatment in addicted patients on methadone maintenance therapy who have chronic hepatitis C, genotype 1, with low baseline viremia. Hepatology 2006, vol. 44 (4, suppl. 1), p.326.
 • Mihaylova Z, Raynov J, Belev N, Dimov P, Mihaylov V, Vladov N, Dunkov Z, Kazarov K. Bacterial peritonitis without gastro-intestinal perforation in young man with metastatic colorectal cancer treated with FOLFIRI and Bevacizumab. Annals of Oncology 2006, 17 (suppl. 9), p. 132.
 • Vladov N, Mihaylov V, Takorov I, Mutafchiiski V, Belev N, Dimov P, Odisseeva E, Katzarov K. Duodenum preserving pancreatic head resection. Hepato‐Gastroenterology 2006, vol. 53 (suppl. I), p. 56.
 • Vladov N, Belev N, Takorov I, Mutafchiiski V, Dimov P, Sereev S, Katzarov K, Mihailova J. Multimodal treatment of liver metastases from colorectal cancer. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 174.
 • Vladov N, Belev N, Michaylov V, Dimov P, Milchev A, Mutafchiiski V, Penov V. Liver metastasis from GIST – a case report. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 175.
 • Vladov N, Takorov I, Vasilevski I, Belokonski E, Belev N, Sergeev S, Milchev A, Penov V, Katzarov K, Odisseeva E. Laparoscopic treatment of infected pancreatic necrosis. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 219.
 • Vladov N, Takorov I, Michaylov V, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. Hepato-Gastroenterology 2007, vol. 54 (suppl. I), p. 219.
 • Vasilevski I, Vladov N, Simonova M, Katzarov K, Nikolov I, Ivanov A. The role of intraoperative ultrasound of the liver tumors in operative decision making. Gut 2008, 57 (suppl. II), p. A166.
 • Vladov N. Orthotopic liver transplantation – the beginning. Surgical point of view. Revista Romania de Transplant 2008, vol. 1 (suppl. 1), p. 38.
 • Mihaylova Z, Raynov J, Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K, Dunkov Z. Fixed dose-rate Gemcitabine with Cisplatin in patients with pancreatic adenocarcinoma – single institution experience. Annals of Oncology 2008, 19 (suppl. 6), p. 63.
 • Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V. Liver hydatid cysts opened in the biliary tract. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 60.
 • Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 84.
 • Sergeev S, Mihaylov V, Mutafchiiski V, Belokonski E, Takorov I, Vladov V. Laparoscopic treatment of liver hydatid cysts. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 355-356.
 • Vladov N, Sergeev S, Belokonski E, Mihaylov V, Takorov I Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. Hepato-Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl I), p. 360.
 • Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V., Katzarov K. Pancreatic Cancer – Multidisciplinary Approach for Diagnosis and Aggressive Surgical Treatment. Hepato‐Gastroenterology 2008, vol. 55 (suppl. II), p. 47.
 • Vladov N, Belokonski E, Kjossev K. Pancreaticoduodenectomy for periampullary adenocarcinoma: With or without vessels resection? British Journal of Surgery 2009, vol. 96 (suppl. 5), p. 58 (P1d-29).
 • Kjossev K, Belokonski E, Vladov N. TN(R)C points system for cystic echinococcosis: clinical evaluating and monitoring of the disease. British Journal of Surgery 2009, vol. 96 (suppl. 5), p. 58 (P1d-30).
 • Mihaylova Z, Vladov N, Katzarov K, Fakirova A, Petrova M, Mutafchiiski V, Sergeev S, Dimov P, Belev N, Takorov I, Nikolov I, Dunkov Z, Stojanova D, Karagjozov P, Mihova A. Neoadjuvant chemo- and targeted therapy in colorectal patients with primary unresectable liver metastases – first experience of multidisciplinary liver metastases group at Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria. Annals of Oncology 2010 , vol. 21 (suppl. 1), p. i67.
 • Mutafchiyski V, Vladov N, Takorov I. Severe secondary blast injuries: contemporary surgical approaches. Eur J Trauma Emerg Surg 2010 (suppl. I), p. 68.
 • Mutafchiyski V, Vladov N, Takorov I. Open management of infected pancreatic necrosis – Inter pulse jet irrigation and modified vacuum mesh-foil laparostomy. Eur J Trauma Emerg Surg 2010 (suppl. I), p. 211.
 • Takorov I, I. Vasilevski, V. Mutafchiyski, S. Sergeev, V. Michaylov, K. Katzarov, E. Odisseeva, N. Vladov Contemporary surgical treatment of HCC – possibilities and perspectives. Eur J Surgical Oncology 2010, vol. 21 (9), p. 897.
 • Vladov N, I. Takorov, K. Katzarov, V. Mutafchiyski, S. Sergeev, I. Vasilevski, V. Michaylov, E. Odisseeva Surgical options for pancreatic cancer treatment. Eur J Surgical Oncology 2010, vol. 21 (9), p. 897 – 898.
 • Vasilevski I, I. Takorov, N. Vladov Optimizing approaches in management of the synchronous liver colorectal metastases. Eur J Surgical Oncology 2010, vol. 21 (9), p. 905.

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИ В ЧУЖБИНА

 • Krastev Z, Koltchakov V, Vladov N, Popov D, Koten JW, den Otter W Peritoneal mesothelioma – 14 months IL-2 induced complete remission. 11-th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, November 1-4 2001, Crete, Greece – oral presentation.
 • Vladov N. The treatment of the intrabiliary rupture of the hydatid cyst in the liver. 11-th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, November 1-4 2001, Crete, Greece – poster presentation.
 • Vladov N; The operative choledochoscopy in the treatment of intrabiliary rupture of the hydatid cyst of the liver. 11-th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, November 1-4 2001, Crete, Greece – poster presentation
 • Vladov N., Vasilev K., Ivanov P., Gurbev G. Endoscopic cholecystectomy in the treatment of acute cholecystitis. 13-th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, December 3-6 2003, Estoril, Portugal – oral presentation.
 • Ivanov P, Vasilev K, Gurbev G, Vladov N; Laparoscopic total mesorectal excision – short-term results. 13-th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, December 3-6 2003, Estoril, Portugal – oral presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Kjossev K, Kazarov K, Mladenov N, Abracheva M Successful emergency pancreatoduodenectomy in nontrauma patient. 14th World Congres of the International Association of Surgeons, Gastoroenterologists (and Oncologists), December 9-12 2004, Zurich, Switzerland – poster presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Kjossev K, Kazarov K Successful resection for metachronous primary renal cell carcinoma and pancreatic ductal adenocarcinoma. 14th World Congres of the International Association of Surgeons, Gastoroenterologists (and Oncologists), December 9-12 2004, Zurich, Switzerland – poster presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Portal Vein Resection with Insertion of Vascular Graft. 15-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2005, Prague, Czech Republic – video presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Odisseva E. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. 15-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2005, Prague, Czech Republic – presentation.
 • Vladov N, Sergeev S, Katzarov K., Takorov I., Odisseva E – Preoperative endoscopic stenting for distal malignant biliary obstruction. 15-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2005, Prague, Czech Republic – poster presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Katzarov K, Odiseeva E. Pancreatic fistula post surgical interventions of pancreas – diagnosis and treatment. 15-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2005, Prague, Czech Republic – poster presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Sergeev S, Odiseeva E. Resections of the portal vein in locally advanced pancreatic cancer – approaches and surgical techniques. 16-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, May 25 – 27 2006, Madrid, Spain – oral presentation.
 • Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Vladov N. Surgical treatment of gastric cancer – D2 lymph node dissection. Is it worthwhile? 16-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, May 25 – 27 2006, Madrid, Spain – poster presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Odiseeva E. Surgical management of III-B Klatskin tumors. 16-th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, May 25 – 27 2006, Madrid, Spain – oral presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Mutafchiiski V, Sergeev S, Katzarov K., Odisseva E. Insertion of Artificial Portal Graft as a Bridging Procedure after Extended Pancreaticoduodenectomies. 7th World Congress of IHPBA, September 3-7 2006, Edinburgh, Scotland – oral presentation.
 • Katzarov K, Takov D, Nakov E, Tomov N, Alexieva D, Vasivev G, Belokonski E, Vladov N. 5-year follow-up of clinical and histological changes in patients with HCV infection and initially mild liver disease. The 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, October 27-31, 2006 Boston, USA – oral presentation.
 • Simonova M, Katzarov K, Takov D, Tomov N, Aleksieva D, Vasilev G, Belokonski E, Vladov N. Therapeutic efficacy of 24 weeks’ antiviral treatment in addicted patients on methadone maintenance therapy who have chronic hepatitis C, genotype 1, with low baseline viremia. The 57th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, October 27-31, 2006 Boston, USA – poster.
 • Vladov N, Belev N, Takorov I, Mutafchiiski V, Dimov P, Sereev S, Katzarov K, Mihailova J. Multimodal treatment of liver metastases from colorectal cancer. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – oral presentation.
 • Vladov N, Belev N, Michaylov V, Dimov P, Milchev A, Mutafchiiski V, Penov V. Liver metastasis from GIST – a case report. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – video presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Vasilevski I, Belokonski E, Belev N, Sergeev S, Milchev A, Penov V, Katzarov K, Odisseeva E. Laparoscopic treatment of infected pancreatic necrosis. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – oral presentation.
 • Vladov N, Takorov I, Michaylov V, Katzarov K, Belokonski E, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. 17th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, September 2007, Bucharest, Romania – oral presentation.
 • Sergeev S, Takorov I, Mutafchiyski V, Belokonsky E, Katzarov K, Vladov N. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors. 16th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, June 2008, Stockholm, Sweden – video presentation.
 • Mihaylov V, Dimov P, Vladov N, Mutafchiyski V, Takorov I, Sergeev S, Odisseeva E. Laparoscopic treatment of infected pancreatic necrosis. 13th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 2008, Kushadasi, Turkey – video presentation.
 • Dimov P, Mihaylov V, Mutafchiyksi V, Takorov I, Sergeev S, Vladov N, Odisseeva E. Laparoscopic distal pancreatectomy for solitary tumors.  13th Congress of Balkan Military Medical Committee, June 2008, Kushadasi, Turkey – video presentation.
 • Vladov N. (invited speaker)  Orthotopic liver transplantation – the beginning. Surgical point of view. The VI National Congress ROMTRANSPLANT with international attendance, June 25-28, 2008, Bucharest, Romania.
 • Vladov N, Mutafchiiski V, Sergeev S, Mihaylov V. Liver hydatid cysts opened in the biliary tract. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istambul, Turkey – oral presentation.
 • Vladov N, Mihaylov V, Katzarov K. Pancreatic cancer – approaches for surgical treatment. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istambul, Turkey – oral presentation.
 • Vladov N, Sergeev S, Belokonski E, Mihaylov V, Takorov I Laparoscopic Roux-en-Y stapled cysto-jejunostomy. 18th World Congress of of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, October 08 – 11 2008, Istambul, Turkey – oral presentation.
 • Vladov N. (invited speaker) Laparoscopic pancreatic surgery. 1st Joint postgraduate course of the ESS and the IASGO, February 15-17, 2009 Cairo, Egypt – oral presentation.
 • Vladov N. (invited speaker) Surgical treatment of cholangiocarcinoma. International postgraduate training course of IASGO May 04-07, 2009 Sofia, Bulgaria – oral presentation.
 • Vladov N, Belokonski E, Kjossev K. Extended pancreaticoduodenectomy with or without vessels resection for periampullary adenocarcinoma. 44th congress of the ESSR May 20-23, 2009 Nimes, France – oral presentation.
 • Kjossev K, Belokonski E, Vladov N. TN(R)C points system for cystic echinococcosis: clinical evaluating and monitoring of the disease. 44th congress of the ESSR May 20-23, 2009 Nimes, France – oral presentation.
 • Vladov N (invited speaker) Pancreatic cancer: possibilities for surgical treatment. The 3rd International Symposium of the Serbian Surgical Society, November 05-06, 2009 Novi Sad, Serbia – oral presentation.
 • Vladov N (invited speaker) Piggy back technique in performance of orthotopic liver transplantation. The 3rd International Symposium of the Serbian Surgical Society, November 05-06, 2009 Novi Sad, Serbia – video presentation.
 • Vladov N. Major liver resections extended to inferior vena cava. 17th International Postgraduate Course of IASGO, December 04-05, 2009 Athens, Greece – oral presentation.
 • Vladov N (invited speaker) Complications after liver transplantation and their treatment. Congresul National de Chirurgie, Mai 3-6, 2010 Cluj-Napoca, Romania – oral presentation.
 • Mutafchiyski V, Vladov N, Takorov I. Severe secondary blast injuries: contemporary surgical approaches. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery “Building bridges”, May 15-18, 2010 Brussels, Belgium – oral presentation.
 • Mutafchiyski V, Vladov N, Takorov I. Open management of infected pancreatic necrosis – Inter pulse jet irrigation and modified vacuum mesh-foil laparostomy. 11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery “Building bridges”, May 15-18, 2010 Brussels, Belgium – poster presentation.
 • Daskalova I, Vladov N, Velichkova R, Lukanova Ts. New-onset diabetes mellitus after liver transplantation. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pieria, Greece – oral presentation.
 • Takorov I, Vasilevski I, Mutafchiyski V, Sergeev S, Michaylov V, Vladov N. Contemporary strategies in surgical treatment of HCC. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pieria, Greece – oral presentation.
 • Vasilevski I, Takorov I, Michaylov V, Vladov N. Optimizing approaches in management of the synchronous liver colorectal metastases. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pieria, Greece – oral presentation.
 • Mutafchiyski V, Takorov I, Vladov N, Penov V. Contemporary approaches in cases with severe secondary blast injuries. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pieria, Greece – oral presentation.
 • Michaylov V, Mutafchiyski V, Takorov I, Vasilevski I, Sergeev S, Vladov N. Strategies for surgical treatment of chronic pancreatitis. 15th Congress of Balkan Military Medical Committee, 30 May – 3 June, 2010, Pieria, Greece – oral presentation.
 • Takorov I, I. Vasilevski, V. Mutafchiyski, S. Sergeev, V. Michaylov, K. Katzarov, E. Odisseeva, N. Vladov Contemporary surgical treatment of HCC – possibilities and perspectives – poster.
 • Vladov N, I. Takorov, K. Katzarov, V. Mutafchiyski, S. Sergeev, I. Vasilevski, V. Michaylov, E. Odisseeva Surgical options for pancreatic cancer treatment – poster.
 • Vasilevski I, I. Takorov, N. Vladov Optimizing approaches in management of the synchronous liver colorectal metastases – poster.

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 • И. Илиев, Цв. Панов, Н. Владов, С. Петков, Г. Нончев, П. Трендафилов, К. Кьосев, Л. Младенов Трудности при диагностиката и лечението на следоперативния перитонит от дебелочревен произход.; Сп. Българска колопроктология 2003, кн. 1, Конгрес по колопроктология – Варна 2003 – доклад.
 • Цв. Панов, И. Илиев, Н. Владов, С. Петков, Г. Нончев, П. Трендафилов, К. Кьосев, Л. Младенов Оперативна травма на органи от урогениталната система при дебелочревна хирургия.; Сп. Българска колопроктология 2003, кн. 1, Конгрес по колопроктология – Варна 2003 – доклад.
 • И. Илиев, Цв. Панов, Н. Владов, С. Петков, Г. Нончев, П. Трендафилов, К. Кьосев, Л. Младенов Хроничният възпалителен процес в колопроктологията като предпоставка за развитието на малигнитет. Сп. Българска колопроктология 2003, кн. 1, Конгрес по колопроктология – Варна 2003 – доклад.
 • Владов Н, Кацаров К, Михайлов В, Таков Д, Такоров И, Петров Н; Панкреатични фистули – етиология, видове, профилактика и лечение. Дни на списание “Българска Хирургия” 26 март 2004г. София – доклад.
 • Владов Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И, Димов П, Маринов А, Сергеев С; Хирургично лечение на хроничния панкреатит. 2-ри Национален Конгрес на Българската Асоциация на Хирурзи и Гастроентеролози “Доброкачествени и злокачествени заболявания на панкреаса – съвременни достижения.”, 1-3 април 2004г. гр. Сандански– доклад.
 • Владов Н, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В, Димов П; Ятрогенни лезии на жлъчните пътища при лапароскопска холецистектомия. 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г.Боровец– доклад.
 •  Кацаров К, Таков Д, Данчовска Д, Ханджиев С, Дунков З, Сираков И, Симонова М, Владов Н, Младенов Н, Симеонова М; Ендоскопско лечение на малигнените стенози на интрахепаталните жлъчни пътища. 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г Боровец – доклад.
 • Таков Д, Кацаров К, Данчовска Д, Дунков З, Сираков И, Владов Н, Младенов Н, Симеонова М; Комбинирано ендоскопско и медикаментозно лечение на панкреасните фистули. 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г Боровец  – доклад.
 • Кацаров К., Таков Д., Данчовска Д., Ханджиев С., Дунков З., Сираков И, Владов Н., Младенов Н. Място на ендоскопския дренаж при лечението на панкреасните псевдокисти. 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г Боровец – доклад.
 • Таков Д, Кацаров К, Ханджиев С, Владов Н, Сираков И, Дунков З, Дончева Д. Инвазивни манипулации под ехографски контрол.; 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г Боровец– доклад.
 • Белоконски Е, Василев Б, Владов Н, Даскалов В, Николов С. Лапароскопско лечение на диафрагмална херния в отвора на Morgan – Larey случай от практиката. 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г. Боровец – постер.
 • Владов Н, Кацаров К, Такоров И, Михайлов В, Мутафчийски В, Димов П., Лапароскопска фенестрация на семпла киста на слезката П; 3-та Национална Конференция по Миниинвазивна Хирургия, 22-24 април 2004г Боровец– постер.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Кацаров К; Ехинококов холангит – морфологични промени на жлъчните пътища, диагноза и хирургична тактика. Национална Конференция по Хирургия-Инфекции на жлъчната система и тяхното лечение, 4-6 юни 2004г. Търговище – доклад.
 • Владов Н, Кацаров К, Такоров И, Таков Д; Литиазичен холангит – хирургично лечение.; Национална Конференция по Хирургия “Инфекции на жлъчната система и тяхното лечение”, 4-6 юни 2004г. Търговище – доклад.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В. Хирургично поведение при карцином на панкреаса.  Национална конференция по хирургия на тема: Заболявания на панкреаса. 1-3 октомври 2004, Варна – доклад.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В. Хирургично лечение на инфектираните панкреатични некрози. Национална конференция по хирургия на тема: Заболявания на панкреаса. 1-3 октомври 2004, Варна – постер.
 • Кацаров К, Таков Д, Данчовска Д, Дунков З, Владов Н, Младенов Н, Симеонова М. Ендоскопски дренаж на Ductus pancreaticus – индикации и резултати. Национална конференция по хирургия на тема: Заболявания на панкреаса. 1-3 октомври 2004, Варна – доклад.
 • Таков Д, Кацаров К, Данчовска Д, Ханджиев С, Дунков З, Сираков И, Владов Н, Младенов Н. Ендоскопски дренаж при лечението на панкреаснит епсевдокисти – показания и резултати. Национална конференция по хирургия на тема: Заболявания на панкреаса. 1-3 октомври 2004, Варна – доклад.
 • Владов Н, Такоров И. Хирургично лечение на стомашния карцином. 15та Национална научна конференция на БАХГО „Доброкачествени и злокачествени болести на хранопровода и стомаха – съвременни проблеми”, 22-23 април 2005, София – доклад.
 • Мутафчийски В, Такоров И, Сергеев С, Владов Н. Взривна травма. 10ти юбилеен конгрес на Balkan Military Medical Committee, 02-06 октомври 2005, Варна – доклад.
 • Владов Н, Белев Н, Такоров И, Кацаров К, Мутафчийски В, Сергеев С, Таков Д, Ханджиев С. Мултимодални стратегии при лечение на чернодробни метастази от колоректален карцином. XI-та Национална конференция по колопроктология, 6-8 октомври 2005, Варна – презентация.
 • Владов Н, Мутафчийски В, Такоров И, Кацаров К, Таков Д, Белев Н, Младенов Н, Одисеева Е, Сергеев С, Желев Е, Иванов А, Димов П, Михайлов В, Василевски И, Сираков И, Симеонова М. Интердисциплинарен подход при усложнена болест на Крон – клиничен случай. XI-та Национална конференция по колопроктология, 6-8 октомври 2005, Варна – постер.
 • Владов Н. Ехинококови кисти на черния дроб отворени в жлъчните пътища. Първи българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 15-17 декември 2005, София – презентация.
 • Кацаров К, Таков Д, Дунков З, Ханджиев С, Симонова М, Сираков И, Милашка М, Владов Н, Младенов Н, Симеонова М. Инвазивни ехоендоскопски процедури на горния гастроинтестинален тракт. Първи българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 15-17 декември 2005, София – презентация.
 • Ханджиев С, Таков Д, Кацаров К, Сираков И, Симонова М, Дунков З, Милашка М, Младенов Н, Симеонова М, Владов Н, Кисьова И. Комплексен подход и мястото на интервенционалната ехография в диагностично-терапевтичния алгоритъм на заболяванията на гастроинтестиналния тракт. Първи българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 15-17 декември 2005, София – презентация.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Одисеева Е, Белев Н, Димов П, Михайлов В. Лява хемихепатектомия с резекция на І-ви сегмент при ІІІ-b холангиокарцином. Първи българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 15-17 декември 2005, София – видео презентация.
 • Такоров И, Мутафчийски В, Белев Н, Владов Н, Одисеева Е. Ятрогенни лезии при ендоскопски манипулации. 16-та Национална тематична конференция на БАХГО, 14 – 15 април 2006, София – презентация.
 • Мутафчийски В, Такоров И, Владов Н, Сергеев С. Ятрогенни лезии на жлъчни пътища при конвенционални и лапароскопски интервенции. 16-та Национална тематична конференция на БАХГО, 14 – 15 април 2006, София – презентация.
 • Владов Н. Радиклано лечение при авансирали (Т4) карциноми на панкреаса ангажиращи съдовите стуктури. 16-та Национална тематична конференция на БАХГО, 14 – 15 април 2006, София – презентация.
 • Михайлов В, Владов Н, Димов П, Василевски И, Милчев А. Карцином на панкреаса – хирургични подходи. 16-та Национална тематична конференция на БАХГО, 14 – 15 април 2006, София – презентация.
 • Сергеев С, Владов Н, Кацаров К, Такоров И, Карагьозов П. Предоперативен ендоскопски билиарен дренаж при карцином на главата на панкреаса. 16-та Национална тематична конференция на БАХГО, 14 – 15 април 2006, София – презентация.
 • Владов Н, Белев Н, Такоров И, Кацаров К. Хирургично лечение на чернодробните метастази. ХII Национален конгрес по хирургия с международно участие, 5 – 8 октомври 2006, София – презентация.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Одисеева Е. Лява хемихепатектомия с резекция на І-ви сегмент при ІІІ-B холангиокарцином. ХII Национален конгрес по хирургия с международно участие, 5 – 8 октомври 2006, София – видео презентация.
 • Владов Н, Михайлов В, Такоров И. Дуоденосъхраняваща резекция на главата на панкреаса. ХII Национален конгрес по хирургия с международно участие, 5 – 8 октомври 2006, София – видео презентация.
 • Сергеев С, Такоров И, Кацаров К, Владов Н. Ендоскопски билиарен дренаж при карцином на главата на панкреаса. ХII Национален конгрес по хирургия с международно участие, 5 – 8 октомври 2006, София – презентация.
 • Владов Н. Мултимодални подходи за лечение на първичния хепатоцелуларен карцином. 17-та Национална научна конференция на БАХГО, 27 – 28 април 2007, София – презентация.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Василевски И, Милчев А, Одисеева Е. Ех situ in vivo резекция на чернодробна метастаза от КРК локализирана в VІІІ-ми сегмент между vena hepatica dextra и  vena cava inferior. 17-та Национална научна конференция на БАХГО, 27 – 28 април 2007, София – презентация.
 • Владов Н, Белев Н, Мутафчийски В, Михайлов В, Одисеева Е. Разширена дясна хемихепатектомия по повод на метастаза от GIST усложнена с хематом. 17-та Национална научна конференция на БАХГО, 27 – 28 април 2007, София – видео презентация.
 • Владов Н, Такоров И, Сергеев С, Белоконски Е, Димов П, Одисеева Е. Лапароскопска хирургия на черния дроб. 17-та Национална научна конференция на БАХГО, 27 – 28 април 2007, София – презентация.
 • Димов П, Михайлов В, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Белев Н, Василевски И, Милчев А, Владов Н. Постоперативни перитонити. VIII Национална конференция с международно участие „Дни на спешната хирургия”, на тема: Перитонит и инфекция на меките тъкани, 17-19 май 2007, Велинград – презентация.
 • Василевски И, Белев Н, Милчев А, Пенов В, Димов П, Владов Н. Хирургично лечение след кратък курс неоадювантна радиотерапия при ректален карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
 • Владов Н, Сергеев С, Такоров И, Михайлов В, Милчев А, Одисеева Е. Лапароскопски чернодробни резекции при метастази от колоректален карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
 • Сергеев С, Мутафчийски В, Димов П, Белев Н, Василевски И, Владов Н. Лапароскопски резекции при колоректален карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
 • Владов Н, Такоров И, Василевски И, Мутафчийски В, Михайлов В, Одисеева Е. Ex situ in vivo резекция на чернодробна метастаза от КРК локализирана в VIII-ми сегмент между vena hepatica dextra и  vena cava inferior. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – видео презентация.
 • Мутафчийски В, Сергеев С, Михайлов В, Пенов В, Владов Н. Хирургично лечение на колоректалния карцином. Х-та Национална конференция по колопроктология, 4 – 6 октомври 2007, Варна – презентация.
 • Владов Н. Начален опит при чернодробните трансплантации във ВМА – гледната точка на хирурга. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 • Владов Н. Лапароскопска хирургия на черния дроб. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 • Михайлов В, Такоров И, Белев Н, Мутафчийски В, Василевски И, Владов Н. Резекции на чернодробни лезии с ангажиране на v. cava inferior. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 • Такоров И, Белев Н, Михайлов В, Владов Н. Хирургично лечение на първичния хепатоцелуларен карцином. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 • Милчев А, Василевски И, Белев Н, Михайлов В, Владов Н. Поведение и резултати при следоперативни стриктури на жлъчните пътища. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 • Белев Н, Михайлов В, Мутафчийски В, Такоров И, Владов Н. Мултимодално лечение при чернодробни метастази от колоректален карцином – клиничен случай. Втори българо-френски симпозиум по хирургия на черния дроб и жлъчните пътища, 22 – 24 ноември 2007, София – презентация.
 • Владов Н, Мутафчийски В, Сергеев С, Димов П, Такоров И, Василевски И, Михайлов В, Милчев А, Пенов В. Блокови резекции при лечението на карцинома на стомаха. 18та Национална научна конференция на БАХГО „ Малигнени заболявания на хранопровод и стомах – интердисциплинарни диагностични и лечебни алгоритми”, 18-19 април 2008, София – презентация.
 • Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Димов П, Михайлов В, Владов Н. Хирургично лечение на ахалазията и хиаталните хернии. 18та Национална научна конференция на БАХГО „ Малигнени заболявания на хранопровод и стомах – интердисциплинарни диагностични и лечебни алгоритми”, 18-19 април 2008, София – презентация.
 • Владов Н. Лапароскопски чернодробни резекции. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
 • Димов П, Такоров И, Сергеев С, Белоконски Е, Мутафчийски В, Владов Н. Лапароскопска дистална панкреатектомия със спленектомия при солитарни тумори на панкреаса. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – видео презентация.
 • Такоров И, Сергеев С, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Димов П, Владов Н. Лапароскопска некректомя на инфектирани панкреатични некрози. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – видео презентация.
 • Белоконски Е, Сергеев С, Владов Н. Лапароскопско лечение на странгулационен илеус. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
 • Владов Н, Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Михайлов В. Лапароскопска кисто-йеюноанастомоза с трансмезоколична У-бримка. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
 • Сергеев С, Такоров И, Мутафчийски В, Димов П, Михайлов В, Владов Н. Лапароскопско лечение на хиаталните хернии. ІVта Национална конференция по миниинвазивна хирургия, 15 – 17 май 2008, Варна – презентация.
 • Владов Н. Съвременни аспекти в лечението на карцинома на панкреаса. ІІІти Национален конгрес на българската диабетна асоциация, 25 – 27 септември 2008, Сандански – презентация.
 • Владов Н. Ортотопична чернодробна трансплантация – погледа на хирурга. Национална конференция по гастроентерология – Актуална гастроентерология и хепатология, 2 – 5 октомври 2008, Варна – презентация.
 • Владов Н. Следоперативни септични усложнения при пациенти след чернодробна трансплантация. XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. 16 – 19 октомври 2008, Пловдив – презентация.
 • Владов Н. Септичи усложнения след операции на панкреаса – инсуфициенции на панкреатичната анастомоза, абсцеси, остър панкреатит, фистули. XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. 16 – 19 октомври 2008, Пловдив – презентация.
 • Михайлов В, Василевски И, Димов П, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след ендоскопски манипулации. XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. 16 – 19 октомври 2008, Пловдив – презентация.
 • Мутафчийски В, Сергеев С, Милчев А, Владов Н. Следоперативни септични усложнения след операции по повод на остър некротичен панкреатит – поведение и тактика. XVI Национална конференция по хирургия – Следоперативни усложнения в хирургията. 16 – 19 октомври 2008, Пловдив – презентация.
 • Владов Н, Василевски И, Такоров И, Арнаудов С. – Агресивно хирургично поведение при мултимодалното лечение на чернодробните колоректални метастази. Национална конференция по хирургия „Онкологична хирургия – съвременен стандарт”, 23-26 април 2009, Шумен – презентация.
 • Владов Н. Чернодробна трансплантация в България: трупни донори – състояние и перспективи. 19-та Национална научна конференция на БАХГО, на тема: „Чернодробна трансплантация – състояние и перспективи”, 7-9 май 2009, София – презентация.
 • Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Владов Н. Анализ на хирургичните усложнения при трансплантирани пациенти – собствен опит. 19-та Национална научна конференция на БАХГО, на тема: „Чернодробна трансплантация – състояние и перспективи”, 7-9 май 2009, София – презентация.
 • Stoyanova D, Katzarov K, Takov D, Karagyozov P, Ivanov A, Ilijn A, Vladov N, Mihova A. Crohn’s disease: sensitivity, specificity and predictive value of ultrasound, small bowel follow-through (SBFT) and magnetic resonance (MR) of bowels in the initial diagnosis and the noninvasive follow-up of disease. 14th Congress of Balkan Military Medical Committee, May 10-14 2009, Sunny Beach – oral presentation.
 • Одисеева Е, Петров Н, Владов Н. Чернодробна трансплантация без хемотрансфузия. IIIта Национална конференция по трансфузионна терапия, 06-07 ноември 2009, Хисар – постер.
 • Владов Н, Василевски, Такоров И. Нови хирургични подходи при мултимодалното лечение на колоректални чернодробни метастази. ХІта Национална конференция по колопроктология, 8 -10 октомври 2009, Варна – презентация.
 • Мутафчийски В, Владов Н, Такоров И, Йотов А. Бойни рани – съвременни хирургични подходи. ІІ Национална хирургична среща: Раневи усложнения – инфектирани рани, атонични рани, келоид, принципи на хирургично лечение, 23 – 25 октомври 2009, Свиленград – презентация.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лапаростомия при пациенти с чернодробна трансплантация. Национална конференция „Рационални подходи при хирургичната инфекция и лапаростомията”, 15 – 16 април 2010, Плевен – презентация.
 • Мутафчийски В, Пенов В, Сергеев С, Владов Н. Вакуум асистирана фолио-меш лапаростома при военновременни травми. Национална конференция „Рационални подходи при хирургичната инфекция и лапаростомията”, 15 – 16 април 2010, Плевен – презентация.
 • Владов Н, Сергеев С, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Такоров И, Василевски И, Луканова Ц, Величкова Р, Пенов В, Одисеева Е. Усложнения след хирургично лечение на остър панкреатит. Национална конференция „Остър панкреатит”, 6-8 май 2010, Търговище – презентация.
 • Владов Н, Такоров И, Мутафчийски В, Белоконски Е, Кацаров К, Одесеева Е, Сергеев С, Василевски И, Михайлов В, Луканова Ц. Лечение на острия некротичен панкреатит – опитът на ВМА. Национална конференция „Остър панкреатит”, 6-8 май 2010, Търговище – презентация.
 • Мутафчийски В, Пенов В, Белоконски Е, Сергеев С, Величкова Р, Луканова Ц, Одисеева Е, Владов Н. Inter pulse jet иригация – нов метод за некректомия при пациенти с остър панкреатит. Национална конференция „Остър панкреатит”, 6-8 май 2010, Търговище – презентация.
 • Владов Н. Глюкозен мониторинг и постоянна субкутанна инсулинова терапия при пациенти след панкреасни операции. 5ти Национален конгрес на Българската диабетна асоциация, 15-16 май 2010, Варна – доклад.
 • Владов Н. Мултимодален подход при лечението на чернодробните метастази от колоректален рак. Национална конференция по медицинска онкология, 28-30 май 2010, София – пленарен доклад.
 • Владов Н, И. Такоров, К. Кацаров, В. Мутафчийски, С. Сергеев, И. Василевски, В. Михайлов, В. Пенов, Р. Величкова, Е. Одисеева. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Михайлов В, В. Мутафчийски, С. Сергеев, И. Василевски, И. Такоров, В. Пенов, Е. Одисеева, Н. Владов Мястото на хирургията при пациенти с хроничен панкреатит. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Такоров И, И. Василевски, Е. Одисеева,  В. Мутафчийски, С. Сегеев, В. Михайлов, Р. Величкова, Н. Владов Съвременни хирургични подходи при лечението на хепатоцелуларния карцином. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Владов Н, И. Василевски, И. Такоров, В. Мутафчийски, С. Сергеев, В. Михайлов, Е. Одисеева Мултимодални подходи при лечението на чернодробни метастази от колоректален карцином. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София  – презентация.
 • Василевски И, И. Такоров, Н. Владов Подходи за оптимално лечение на синхронни чернодробни метастази от колоректален карцином. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Владов Н, И. Такоров, С. Сергеев, В. Михайлов, В. Мутафчийски, И. Василевски, Е. Одисеева Лапароскопска хирургия на черен дроб. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Луканова Ц, С. Сегреев, В. Мутафчийски, В. Михайлов, И. Василевски, Е. Белоконски, И. Такоров, Е. Одисеева, Н. Владов Лапароскопски резекции при колоректален карцином. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Сергеев С, Ц. Луканова, В. Мутафчийски, И. Такоров, Н. Владов Хиатална херния – предимства на лапароскопското лечение. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Владов Н, В. Михайлов, И. Такоров, В. Мутафчийски, С. Сергеев, И. Василевски, Е. Одисеева Резекция и реконструкция на вена кава инфериор при неоплазми. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Мутафчийски В, В. Михайлов, Е. Белоконски, В. Пенов, И. Такоров, Н. Владов Demage conrol surgery – животоспасяваща стратегия при военновременни травми. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Мутафчийски В, Е. Белоконски, Н. Владов, В. Пенов – Военна хирургия – съвременна философия. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.
 • Пенов В, В. Мутафчийски, И. Такоров, Н. Владов Интраабдоминални стромални тумори. XIII Национален конгрес по хирургия, 7-10 октомври 2010, София – презентация.